Brukerinvolvering – få ideer og perspektiver fra dem som betyr noe

I denne artikkelen vil vi gi deg mer innsikt om brukerinvolvering og hvilke fordeler det gir å involvere målgruppen din, samtidig som vi gir deg kunnskap om ulike metoder for brukerinvolvering.

For å lykkes i en bedrift eller virksomhet er det nødvendig å ha stor forståelse for perspektiv og behov blant sine interessenter, enten det er brukere, kunder, medlemmer eller andre målgrupper.

Derfor velger stadig flere å ta i bruk bruker- eller innbyggerinvolvering som en strategi for å skaffe seg disse innsiktene. 

I denne artikkelen vil vi gjøre deg klokere på brukerinvolvering og hvilke fordeler det medfører.   

Hva er brukerinvolvering?

Brukerinvolvering er en prosess der organisasjoner, virksomheter og offentlige institusjoner aktivt involverer deres brukere, kunder eller innbygger. Det handler om å forstå deres perspektiver, meninger og innspill for å skape bedre løsninger, beslutninger og produkter.  

Brukerinvolvering kan ta mange former, herunder intervjuer, spørreskjemaundersøkelser, brukergrupper og workshops. 

Målet med brukerinvolvering er å skape en dialog mellom de som utvikler produkter eller tjenester, og de som tar dem i bruk.  

Med EngageXact får du en plattform som hjelper organisasjonen din med å involvere interessenter og skape endringer sammen.

Les mer her.

Fordelen ved å samle inn informasjon fra dine brukere eller innbyggere

Bruker- og innbyggerinvolvering har mange fordeler. Først og fremst gir brukerinvolvering mulighet til å skape løsninger som er bedre tilpasset brukernes reelle behov og ønsker. Dette kan føre med seg økt brukertilfredshet, som igjen kan øke lojaliteten til organisasjonen. Når brukere føler at deres perspektiver og meninger blir hørt og tatt på alvor, oppstår en følelse av eierskap og innflytelse, som ytterligere styrker deres forhold til organisasjonen. 

Brukerinvolvering kan også føre til innovasjon og nyskapning. Ved å samarbeide med brukere får organisasjoner adgang til unike idéer og innsikter som de kanskje ikke ville oppdaget på egen hånd. Dette kan gi dem et konkurransefortrinn og hjelpe dem med å utvikle produkter eller tjenester som er i tråd med de seneste trender og behov på markedet. Dessuten kan brukerinvolvering redusere risikoen for fiasko, da produkter og endringer blir testet og vurdert i tråd med det virkelige brukerbehovet i markedet. 

Til slutt kan brukerinvolvering forbedre omdømmet for en organisasjon eller institusjon ved at folk ser at en organisasjons verdsetter og lytter til deres brukere. Det skaper det tillit og en positiv oppfattelse. Dette kan føre med seg en langsiktig innvirkning på organisasjonens omdømme og hjelpe til med å tiltrekke flere brukere og interessenter. 

vignetter_samlet_preparation

Forskjellige metoder for brukerinvolvering

Der finnes flere metoder og verktøyer som kan brukes til brukerinvolvering: 

 

 • Intervjuer 
 • Spørreskjemaundersøkelser 
 • Fokusgrupper 
 • EngageXact  

 

vignetter_samlet_diversity_and_inclusion

EngageXact som verktøy for brukerinvolvering

EngageXact er sentrert omkring ønsket om at oppnå kvalitative perspektiver og idéer til løsning av komplekse problemer.  

Metoden bak EngageXact er semistrukturert, og giver deltagerne mulighet til å dele av deres kreativitet og innsikt. Ved å definere en oppgave og la deltagerne gi deres input, skaper EngageXact rom for nysgjerrighet, engasjement og dialog. 

EngageXact skiller seg fra andre metoder ved å fremme interaksjon og dialog blant deltagerne. Metoden gir mulighet for en fleksibel tilgang, hvor deltagerne kan bidraga over tid og bygge videre på hverandres ideer.  

Plattformen kan håndtere mange deltagere, de kan være anonyme overfor hverandre. Deltagerne kan enkelt invitere andre, uten at det bremser prosessen. Metoden krever både tenketid og disiplin, men tillater fleksibilitet i besvarelsestid og -sted. Analyser og dokumentasjon kan utføres løende. 

En kombinasjon av metoder og personlige intervjuer kan brukes som en forlengelse av en EngageXact-prosess som bidrar med forslag fra mange deltagere og kan brukes til å belyse problemstillinger på en holistisk måte. Enhver metode krever sin innsats, og evnen til at analysere og dokumentere resultatene kan variere. 

Platformen kan håndtere mange deltagere, der kan være anonyme over for hinanden. Deltagerne kan nemt invitere andre, uden at det bremser processen. Metoden kræver både tænketid og disciplin, men tillader fleksibilitet i besvarelsestid og -sted. Analyser og dokumentation kan udføres løbende.

Bruk EngageXact når du ønsker å få synspunkter, ideer og forslag fra flere personer for å løse en bestemt problemstilling.

Se hvordan du kan bruke
EngageXact her.

”En organisasjons – eller et prosjekt – får i lengden ikke suksess uten å lytte til, forstå og engasjere sine interessenter”

Thomas Lehman Jensen

Senior Principal, Xact by Rambøll


Kombiner metodene for brukerinvolvering:

Ulike metoder for brukerinvolvering har forskjellige styrker og svakheter. Så det er ikke et spørsmål om enten eller – men mer et spørsmål om både og, når du skal velge metoder til din brukerinvolvering.  

 

Kort oppsummert er fordelene og fallgruvene ved metodene følgende: 

vignetter_samlet_data_report

Intervjuer:  

Individuelle eller gruppeintervjuer kan brukes til å dykke dypere ned i brukernes perspektiver og opplevelser.  Dette gir mulighet for at stille spesifikke spørsmål og få detaljerte svar. 

Intervjuer har typisk færre deltagere, og deltagerne skal både have lyst og tid til å dele deres tanker. Anonymitet over for intervjuobjektet er ikke mulig, og deltagerne kan ikke enkelt inkludere andre i samtalen. Deres evne til å bygge videre på andres input er også begrenset, og analysen krever en betydelig innsats. 

 

Spørreskjemaundersøkelser:  

Brukerundersøkelser er en skalerbar metode til for å samle inn kvantitative data om brukernes holdninger og preferanser. De kan enkelt administreres online og analysere data i større mengder. 

Spørreskjemaer som SurveyXact kan have mange, anonyme deltagere, og metoden krever mye av deltagerne. De kan invitere andre inn i undersøkelsen, men ikke bygge videre på hverandres input og perspektiver. Analysen kan foretages på kort tid. 

 

Fokusgrupper:  

Fokusgrupper er små grupper av brukere so møtes for å diskutere spesifikke emner eller produkter. Dette gir mulighet for dybdegående diskusjoner og feedback. 

Fokusgrupper består ofte av få personer, som ikke kan være anonyme overfor hverandre eller moderatoren. Metoden krever både tid og villighet for å dele tanker og perspektiver med en gruppe. Deltagerne kan i høy grad bygge videre på andres input og tanker, men kan ikke invitere nye personer inn i fokusgruppen. Analysen og dokumentasjonen kan ikke løses på kort tid. 

 

En kombinasjon av metoder og metodetriangulering kan brukes for å belyse problemstillinger på en holistisk måte. Dog krever hver metode en innsats, og evnen til at analysere og dokumentere resultatene kan variere.

Få en personlig demo og gjennomgang av EngageXact

Har du en problemstilling hvor du er nysgjerrig på om EngageXact kan styrke din forståelse av problemet og mulighetene? Vi sparrer gjerne med deg om ditt behov. 

Overvei gjerne følgende, når du skal velge en metode til brukerinvolvering:

 • Hvordan ser deres samlede analysedesign ut?  
 • I hvilke faser vil du ha nytte av bestemte metoder?  
 • Hvor mange deltagere kan metoden håndtere i praksis? 
 • Hva krever metoden av deltagerne?
 • Kan deltagerne være anonyme?
 • Kan vi enkelt la deltageren intervjue andre uten å forsinke prosessen?
 • Kan deltagerne bygge videre på hverandres input?
 • Kan analyse og dokumentasjon gjennomføres på kort tid?  
 

Tommy Møller Rasmussen

Product sales manager EngageXact

M +45 51 61 38 98

TMNR@ramboll.com

LinkedIn

 

portrait_circle_TMNR