Rambøll hjelper deg med ARP'en

Arbeidsgivere med flere enn 50 ansatte må hvert år redegjøre for arbeidet med likestilling og diskriminering. Rambøll hjelper deg på vei. 

Alle arbeidsgivere i Norge har en plikt til å jobbe for å skape mer likestilling og hindre diskriminering på arbeidsplassen. Vi hjelper deg gjerne.

Aktivitets- og redegjørelsesplikten for arbeidsgivere (ARP) inkluderer subjektive og personlige vurderinger, som kartlegging av ufrivillig deltidsarbeid som virksomheter skal rapportere minimum annethvert år.

Som Xact-kunde får du tilgang til vår mal for kartlegging av ufrivillig deltid - helt kostnadsfritt. 

Hva er ARP og hvem må redegjøre for dette?

Fra januar 2020 ble likestillings- og diskrimineringsloven forsterket. Arbeidsgivere med flere enn 50 ansatte må hvert år redegjøre for arbeidet sitt med likestilling og mot diskriminering. Det er dette som kalles aktivitets- og redegjørelsesplikten for arbeidsgivere (ARP).

Alle arbeidsgivere i Norge har, i følge likestillings- og diskrimineringsloven, en plikt til å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å skape mer likestilling og hindre diskriminering på arbeidsplassen.

Helt konkret betyr det at dere skal iverksette tiltak og jobbe forebyggende for økt likestilling, selv om dere ikke kjenner til at noen diskrimineres. Arbeidet skal også dokumenteres og redegjøres for. 

Mange av de forhold som skal rapporteres på i aktivitets- og redegjørelsesplikten kan virksomheten hente ut av sine HR-systemer. Dette gjelder f.eks. kjønnsbalanse, lønnsstatistikk, andel midlertidige ansatte og andelen i foreldrepermisjon.​

Andre forhold er imidlertid knyttet til subjektive og personlige vurderinger. Dette gjelder f.eks. kartleggingen av ufrivillig deltidsarbeid som virksomheter skal rapportere minimum annethvert år. 

vignetter_samlet_diversity_and_inclusion

Hva er ufrivillig deltid?

Når medarbeidere jobber deltid samtidig som de «ønsker og er tilgjengelig for å jobbe mer», betraktes dette som ufrivillig deltid. 

Hva gjør dere hvis dere finner ufrivillig deltid?

Hvis kartleggingen viser at ansatte jobber ufrivillig deltid, skal arbeidsgiver og representanter for de ansatte undersøke årsaker, og arbeidsgiver skal iverksette tiltak for å motvirke ufrivillig deltid.

Loven sier imidlertid ikke hvilke tiltak dere skal iverksette, og det betyr heller ikke at de ansatte som jobber ufrivillig deltid har rett på en heltidsstilling.

Vi ønsker dog å understreke at ARP er mer enn bare kartlegging av ufrivillig deltid. Det kreves  prosesser, samarbeid og rutiner for å arbeide med dette.

Din virksomhet skal også rapportere på data (eks. hvem ansettes, hvem får forfremmelser), men dette er gjerne data dere henter fra sine deresHR-systemer.

Uønsket deltid er imidlertid en av de få «opplevelsesbaserte» indikatorene som dere ikke kan håndtere uten å spørre.

Utover å undersøke og kartlegge anbefaler Bufdir:  

- Analysere årsaker

- Iverksette tiltak

- Vurdere resultater av arbeidet

Hvordan kan vi hjelpe din virksomhet?

Rambøll har en undersøkelsesmal for kartlegging av de opplevelsesbaserte elementene i aktivitets- og redegjørelsesplikten. Kartlegging av deltidsarbeid og ansattes begrunnelse for å jobbe deltid står sentralt her.

Resultatene kobles til kjønnskategoriene og gir et nyansert bilde av årsakene til deltidsarbeid og hvordan dette skiller seg mellom ulike medarbeidergrupper. ​

Gjennom å benytte Rambølls malverk for kartlegging av ARP vil din virksomhet ha datagrunnlaget til å gjøre en fullverdig ARP-rapportering, i tillegg til å skaffe til veie et kunnskapsgrunnlag som kan anvendes aktivt i arbeidet med likestilling og mot diskriminering.

Som Xact-kunde får du tilgang til malen - helt kostnadsfritt.
vignetter_samlet_shared_goals

Vi tilbyr:

  • Ferdig programmert spørreskjema
  • Informasjonstekster 
  • Rapport

Innholdet i undersøkelsen er basert på Bufdirs anbefalinger for kartlegging av deltid.

vignetter_samlet_data_processing

Bestill malen for kartlegging av ufrivillig deltid

Legg inn en bestilling av undersøkelsesmalen for kartlegging av ufrivillig deltid, og du vil motta informasjon om bruk av undersøkelsen.

Dette er helt kostnadsfritt for deg som Xact-kunde

Har du spørsmål om Rambølls mal for kartlegging av ufrivillig deltid, kan du kontakte fagekspert Julie Hessen Dyngeland på e-post: judh@ramboll.com

Ønsker du mer informasjon om ARP, så finner du det på Bufdirs hjemmeside.

Lurer du på noe?